کمیته علمی

 

دبیر علمی کنفرانس  :دکترحسن فارسیجانی -  عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی 

اعضای کمیته علمی کنفرانس :

دکتر عباس راد دانشگاه شهید بهشتی

دکتر سعیدگیوه چی دانشگاه تهران

دکتر علی رضا رضایی دانشگاه تهران

دکتر علی رجب زاده دانشگاه تربیت مدرس

 دکتر ابراهیم اصغر زاده -  دانشگاه تهران

دکتر محسن شفیعی نیک آبادی دانشگاه سمنان

دکتر مهدی روح الامینی - موسسه آموزش عالی علامه امینی

دکتر جلال قنبری جلودار - موسسه آموزش عالی علامه امینی

دکتر غلامرضا هاشم زاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دکتر علی فرنگی - موسسه آموزش عالی علامه امینی

دکتر ابوتراب علیرضایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دکتر محمود مدیری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دکتر مریم شعار - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

دکتر حمیدرضا غلامی روشن - موسسه آموزش عالی علامه امینی

دکتر رضا توکلی راد هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)

دکتر مهدی چم پور - هیئت علمی دانشگاه صنعتی قوچان

دکتر محمد سلگی- هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)

دکتر اسفندیار محمدی هیئت علمی دانشگاه ایلام

دکتر محمد مهدی مهتدی - هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)

دکتر اردشیر شیری هیئت علمی دانشگاه ایلام

دکتر باقر درویشی - هیئت علمی دانشگاه ایلام

دکتر دکتر عبدالحسین صدرنیا - هیئت علمی دانشگاه صنعتی قوچان

دکتر مهدی نصر اصفهانی هیئت علمی - موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی المهدی اصفهان

دکتر بهناز شکیب - موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی المهدی اصفهان


ورود به سیستم

پوستر

نشریات

برای درج خبر در این قسمت به بخش وبرایش جعبه ها مراجعه نمایید.